Most read

1
A one-step method to fabricate bio-friendly patterned superhydrophobic surface by atmospheric pressure cold plasma
Shuai HUANG, Yayu ZHANG, Zeming WANG, Xiahui LI
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020005
2
Grain scale modelling and parameter calibration methods in crystal plasticity finite element researches: a short review
Hansong JI, Qinghua SONG, Munish Kumar GUPTA, Wentong CAI, Youle ZHAO, Zhanqiang LIU
2021, 1(2): 2021005. doi: 10.51393/j.jamst.2021005
3
A comprehensive review on crack modeling and detection methods of aero-engine disks
Dong WANG, Hongrui CAO
2022, 2(3): 2022012. doi: 10.51393/j.jamst.2022012
4
Machining process monitoring and application: a review
Wuyang SUN, Dinghua ZHANG, Ming LUO
2021, 1(2): 2021001. doi: 10.51393/j.jamst.2021001
5
Methods on error-modeling, detection and compensation in gear hobbing process: A short review
Weisen ZHAO, Qiang GUO, Changlin SHU, Zhixi ZHEN, Wenbo WANG
2023, 3(1): 2022019. doi: 10.51393/j.jamst.2022019
6
High dynamic range 3D measurement based on structured light: A review
Pan ZHANG, Zhong KAI, Zhongwei LI, Xiaobo JIN, Bin LI, Congjun WANG, Yusheng SHI
2021, 1(2): 2021004. doi: 10.51393/j.jamst.2021004
7
On-line tool wear monitoring based on machine learning
Dianfang MU, Xianli LIU, Caixu YUE, Qiang LIU, Zhengyan BAI, Steven Y. LIANG, Yunpeng DING
2021, 1(2): 2021002. doi: 10.51393/j.jamst.2021002
8
Intelligent forming technology: State-of-the-art review and perspectives
Danni BAI, Pengfei GAO, Xinggang YAN, Yao WANG
2021, 1(3): 2021008. doi: 10.51393/j.jamst.2021008
9
Electrochemical discharge machining for fabricating holes in conductive materials: A review
Tianyu GENG, Zhengyang XU
2021, 1(3): 2021006. doi: 10.51393/j.jamst.2021006
10
Progress in 4D printing technology
Jiangbo BAI, Guangyu BU
2022, 2(1): 2022001. doi: 10.51393/j.jamst.2022001
11
Research and application progress of data mining technology in electric power system
Fangwei NING, Yan SHI, Yishu CAI, Weiqing XU
2021, 1(3): 2021007. doi: 10.51393/j.jamst.2021007
12
A review on machining technology of aero-engine casings
Xin WANG, Wenfeng DING, Biao ZHAO
2022, 2(3): 2022011. doi: 10.51393/j.jamst.2022011
13
A short review on milling dynamics in low-stiffness cutting conditions: Modeling and analysis
Jinbo NIU, Jinting XU, Fei REN, Yuwen SUN, Dongming GUO
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020004
14
Corner smoothing for CNC machining of linear tool path: A review
Guangwen YAN, Desheng ZHANG, Jinting XU, Yuwen SUN
2023, 3(2): 2023001. doi: 10.51393/j.jamst.2023001
15
Prediction and suppression of chatter in milling of structures with low-rigidity: A review
Xuebin DANG, Min WAN, Yun YANG
2021, 1(3): 2021010. doi: 10.51393/j.jamst.2021010
16
Grinding mechanism of titanium alloy: Research status and prospect
Guijian XIAO, Youdong ZHANG, Yun HUANG, Shayu SONG, Benqiang CHEN
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020001
17
Vibration features of rotor unbalance and rub-impact compound fault
Tao ZHOU, Minghui HU, Ya HE, Bo MA
2022, 2(1): 2022002. doi: 10.51393/j.jamst.2022002
18
Application progress of high-entropy alloys in brazing field: A short review
Shengpeng HU, Yu LEI, Jie SUN, Wei FU, Danyang LIN, Xiaoguo SONG, Jian CAO
2022, 2(2): 2022008. doi: 10.51393/j.jamst.2022008
19
An early warning method for mechanical fault detection based on adversarial auto-encoders
Jijie HOU, Bo MA, Libing LIANG, Ming ZHANG
2022, 2(2): 2022006. doi: 10.51393/j.jamst.2022006
20
Abrasive water jet tool passivation: from mechanism to application
Yanbin ZHANG, Wenyi LI, Lizhi TANG, Changhe LI, Xiaoliang LIANG, Shuaiqiang XU, Zafar SAID, Shubham SHARMA, Yun CHEN, Bo LIU, Zongming ZHOU
2023, 3(1): 2022018. doi: 10.51393/j.jamst.2022018
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Last
  • Total:4
  • To
  • Go