Top Down

1
Machining process monitoring and application: a review
Wuyang SUN, Dinghua ZHANG, Ming LUO
2021, 1(2): 2021001. doi: 10.51393/j.jamst.2021001
2
High dynamic range 3D measurement based on structured light: A review
Pan ZHANG, Zhong KAI, Zhongwei LI, Xiaobo JIN, Bin LI, Congjun WANG, Yusheng SHI
2021, 1(2): 2021004. doi: 10.51393/j.jamst.2021004
3
Progress in 4D printing technology
Jiangbo BAI, Guangyu BU
2022, 2(1): 2022001. doi: 10.51393/j.jamst.2022001
4
A short review on milling dynamics in low-stiffness cutting conditions: Modeling and analysis
Jinbo NIU, Jinting XU, Fei REN, Yuwen SUN, Dongming GUO
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020004
5
Grain scale modelling and parameter calibration methods in crystal plasticity finite element researches: a short review
Hansong JI, Qinghua SONG, Munish Kumar GUPTA, Wentong CAI, Youle ZHAO, Zhanqiang LIU
2021, 1(2): 2021005. doi: 10.51393/j.jamst.2021005
6
A review on machining technology of aero-engine casings
Xin WANG, Wenfeng DING, Biao ZHAO
2022, 2(3): 2022011. doi: 10.51393/j.jamst.2022011
7
On-line tool wear monitoring based on machine learning
Dianfang MU, Xianli LIU, Caixu YUE, Qiang LIU, Zhengyan BAI, Steven Y. LIANG, Yunpeng DING
2021, 1(2): 2021002. doi: 10.51393/j.jamst.2021002
8
Grinding mechanism of titanium alloy: Research status and prospect
Guijian XIAO, Youdong ZHANG, Yun HUANG, Shayu SONG, Benqiang CHEN
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020001
9
Prediction and suppression of chatter in milling of structures with low-rigidity: A review
Xuebin DANG, Min WAN, Yun YANG
2021, 1(3): 2021010. doi: 10.51393/j.jamst.2021010
10
Application progress of high-entropy alloys in brazing field: A short review
Shengpeng HU, Yu LEI, Jie SUN, Wei FU, Danyang LIN, Xiaoguo SONG, Jian CAO
2022, 2(2): 2022008. doi: 10.51393/j.jamst.2022008
11
Electrochemical discharge machining for fabricating holes in conductive materials: A review
Tianyu GENG, Zhengyang XU
2021, 1(3): 2021006. doi: 10.51393/j.jamst.2021006
12
Intelligent forming technology: State-of-the-art review and perspectives
Danni BAI, Pengfei GAO, Xinggang YAN, Yao WANG
2021, 1(3): 2021008. doi: 10.51393/j.jamst.2021008
13
Machining performance of in-situ TiB2 particle reinforced Al-based metal matrix composites: A literature review
Yifeng XIONG, Wenhu WANG, Yaoyao SHI, Ruisong JIANG, Kunyang LIN, Guodong SONG, Mingwei SHAO, Xiaofen LIU, Junchen LI, Chenwei SHAN
2021, 1(2): 2021003. doi: 10.51393/j.jamst.2021003
14
Implementation of fixed point of minimally invasive surgical robot: a survey
Lianjie GUO, Hu SHI, Xuesong MEI
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020003
15
Contact force controlled robotic polishing for complex PMMA parts with an active end-effector
Yang YU, Ruoqi WANG, Yingpeng WANG, Yuwen SUN
2021, 1(4): 2021012. doi: 10.51393/j.jamst.2021012
16
Vibration features of rotor unbalance and rub-impact compound fault
Tao ZHOU, Minghui HU, Ya HE, Bo MA
2022, 2(1): 2022002. doi: 10.51393/j.jamst.2022002
17
Prognostics and health management for electromechanical system: A review
Dong LIU, Jian SHI, Zirui LIAO, Haoyu GUO
2022, 2(4): 2022015. doi: 10.51393/j.jamst.2022015
18
A one-step method to fabricate bio-friendly patterned superhydrophobic surface by atmospheric pressure cold plasma
Shuai HUANG, Yayu ZHANG, Zeming WANG, Xiahui LI
2021, 1(1). doi: 10.51393/j.jamst.2020005
19
Research and application progress of data mining technology in electric power system
Fangwei NING, Yan SHI, Yishu CAI, Weiqing XU
2021, 1(3): 2021007. doi: 10.51393/j.jamst.2021007
20
Tip vortex cavitation of propeller bionic noise reduction surface based on precision abrasive belt grinding
Shengwang ZHU, Guijian XIAO, Yi HE, Gang LIU, Shayu SONG, Suolang JIAHUA
2022, 2(1): 2022003. doi: 10.51393/j.jamst.2022003
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go