column
Internal cooling techniques in cutting process: A review
Kai XU, Yun YANG, Wei FENG, Min WAN, Weihong ZHANG
2024, 4(4): 2024013. DOI: 10.51393/j.jamst.2024013
Abstract PDF
Tube spinning process: Recent advances and challenges
Jiabin ZHENG, Zixuan LI, Xuedao SHU, Haijie XU, Tangjian XU
2024, 4(4): 2024014. DOI: 10.51393/j.jamst.2024014
Abstract PDF
Enhancement of material microstructure and properties in Arc wire-based direct energy deposition: A short review
Jingjing SHI, Ning QIAN, Shihao SUN, Honghua SU, Wenfeng DING, Yucan FU
2024, 4(4): 2024015. DOI: 10.51393/j.jamst.2024015
Abstract PDF
Intelligent materials in 3D printing:A journey from additive manufacturing to 4D printing
Ariful ISLAM, Jihad HASAN, Khan Rajib HOSSAIN
2024, 4(4): 2024016. DOI: 10.51393/j.jamst.2024016
Abstract PDF