column
Corner smoothing for CNC machining of linear tool path: A review
Guangwen YAN, Desheng ZHANG, Jinting XU, Yuwen SUN
2023, 3(2): 2023001. DOI: 10.51393/j.jamst.2023001
Abstract PDF
Investigation into temperature and its effects on hole wall quality in rotary ultrasonic countersinking of thin-walled CFRP/Al stacks
Yakun YANG, Kan ZHENG, Song DONG, Lianjun SUN, Zhenwen SUN
2023, 3(2): 2023002. DOI: 10.51393/j.jamst.2023002
Abstract PDF
Effect of micro-alloying of Ca and Gd on microstructure and mechanical properties of Mg-Zn-Al alloy
Yanxia NIU, Yixuan WANG, Yan SHI
2023, 3(2): 2023003. DOI: 10.51393/j.jamst.2023003
Abstract PDF
Efficient prediction of machining errors caused by tool deflection in down milling
Dan-Yang WEN, Min WAN
2023, 3(2): 2023004. DOI: 10.51393/j.jamst.2023004
Abstract PDF
Design and analysis of 4SRRR legged wall-climbing robot
Zhongjin JU, Ke WEI, Yundou XU, Yongsheng ZHAO
2023, 3(2): 2023005. DOI: 10.51393/j.jamst.2023005
Abstract PDF