column
Abrasive water jet tool passivation: from mechanism to application
Yanbin ZHANG, Wenyi LI, Lizhi TANG, Changhe LI, Xiaoliang LIANG, Shuaiqiang XU, Zafar SAID, Shubham SHARMA, Yun CHEN, Bo LIU, Zongming ZHOU
2023, 3(1): 2022018. DOI: 10.51393/j.jamst.2022018
Abstract PDF
Methods on error-modeling, detection and compensation in gear hobbing process: A short review
Weisen ZHAO, Qiang GUO, Changlin SHU, Zhixi ZHEN, Wenbo WANG
2023, 3(1): 2022019. DOI: 10.51393/j.jamst.2022019
Abstract PDF
Rolling bearing condition monitoring method based on multi-feature information fusion
Yanfei ZHANG, Yunhao LI, Lingfei KONG, Wenchao LI, Yanjing Yi
2023, 3(1): 2022020. DOI: 10.51393/j.jamst.2022020
Abstract PDF
An accuracy control strategy for micro-milling process of folded waveguide slow wave structure
Xiguang LI, Chuangqiang GUO, Henan LIU, Chang LIU, Zhiyuan MA, Mingjun CHEN, Chunya WU
2023, 3(1): 2022021. DOI: 10.51393/j.jamst.2022021
Abstract PDF
Topologically optimized electrodes for electroosmotic actuation
Jianwen SUN, Jianyu ZHANG, Ce GUAN, Teng ZHOU, Shizhi QIAN, Yongbo DENG
2023, 3(1): 2022022. DOI: 10.51393/j.jamst.2022022
Abstract PDF