column
Advanced grinding technologies for silicon carbide ceramic: A review
Yao LIU, Jiahao LI, Zhigang ZHAO, Jinzhu GUO, Guohong LI, Xijing ZHU
2024, 4(1): 2023016. DOI: 10.51393/j.jamst.2023016
Abstract PDF
Surface roughness and burr generation in micro-milling: A review
Zonglin LIU, Qiang GUO, Yuwen SUN, Wenbo WANG, Weisen ZHAO, Zi YANG
2024, 4(1): 2023017. DOI: 10.51393/j.jamst.2023017
Abstract PDF
Comprehensive defect detection of bamboo strips with new feature extraction machine vision methods
Chaoqing MIN, Shun YU, Guohua JIA, Dongdong LIU, Kedian WANG
2024, 4(1): 2023018. DOI: 10.51393/j.jamst.2023018
Abstract PDF
Fast finite-time feedback linearization sliding mode position tracking control of electro-hydraulic systems with terminal sliding mode disturbance observer
Shuai LI, Hong ZHONG, Mengsi WANG, Qing GUO
2024, 4(1): 2023019. DOI: 10.51393/j.jamst.2023019
Abstract PDF
Blank geometry design for preforming of woven composites based on numerical modeling
Jianchao ZOU, Yifeng XIONG, Chongrui TANG, Rui LI, Biao LIANG, Weizhao ZHANG
2024, 4(1): 2023020. DOI: 10.51393/j.jamst.2023020
Abstract PDF
Forward-backward spatial smoothing for snapshot matrix construction of blade tip timing signal
Zengkun WANG, Zhibo YANG, Xuefeng CHEN
2024, 4(1): 2023021. DOI: 10.51393/j.jamst.2023021
Abstract PDF